سفره عشق

جدايي از حد كه بخواد بگذره فاصل بين ما يه ديوار ميشه
قهر اگر با كينه سازش كنه دل به خودآزاري گرفتار ميشه
ما كه باهم زندگي رو ساختيم سفره عشقو باهم انداختيم
تكيه به هم داديم و با سادگي گريه كنون دل رو به هم باختيم
حيفه به پايان برسه عشقمون به مرز حرمان برسه عشقمون

مست غروره همه تاروپودم غرور تو ارزوني وجودت
اين دستاي من تو اونارو بگير تو فاتح و من توي چنگت اسير

گريه من اگر كه مقصود توست مسكن روح تب آلود توست
اين اشكاي من چشماتو وابكن مرگ غرورم تو تماشا بكن
ما كه باهم زندگي رو ساختيم سفره عشقو باهم انداختيم
تكيه به هم داديم و با سادگي گريه كنون دل رو به هم باختيم
حيفه به پايان برسه عشقمون به مرز حرمان برسه عشقمون

جدايي از حد كه بخواد بگذره فاصل بين ما يه ديوار ميشه
قهر اگر با كينه سازش كنه دل به خودآزاري گرفتار ميشه
ما كه باهم زندگي رو ساختيم سفره عشقو باهم انداختيم
تكيه به هم داديم و با سادگي گريه كنون دل رو به هم باختيم
حيفه به پايان برسه عشقمون به مرز حرمان برسه عشقمون
حيفه به پايان برسه عشقمون به مرز حرمان برسه عشقمون
حيفه به پايان برسه عشقمون به مرز حرمان برسه عشقمون
حيفه به پايان برسه عشقمون به مرز حرمان برسه عشقمون